Трансграничен мастерплан на Еврорегион Русе-Гюргево

Тема: Обединена териториално-устройствена схема

Консорциум "ПАН ПЛАН - ЛАСИ - БУЛПЛАН"
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие